top of page
Styrelsearvoden

Styrelsearvoden

 Styrelsearvode i  företag

 

Ersättning i mindre företag

För de allra minsta bolagen oftast med ett fåtal styrelsemedlemmar och där företagets verksamhet är relativt oförändrad över tid kan en ersättning motsvarande ½ - 1 prisbasbelopp vara rimlig. Styrelsens ordförande bör få en ersättning i intervallet 1 - 2 prisbasbelopp.

I små företag med god lönsamhet och stabil tillväxt är det rimligt med en högre ersättning. Ordföranden bör ha en ersättning på minst två prisbasbelopp.

Nystartade företag bolag med kraftig tillväxt eller företag med problem och där det krävs stor arbetsinsats med bland annat täta styrelsemöten, bör ersätta sina styrelseledamöter högre. Hur mycket mer är svårt att säga eftersom det beror på många faktorer och hur mycket tid man som styrelsemedlem behöver lägga ner på uppdraget.

I tillväxtföretag kan det vara intressant för styrelsemedlemmar att få ersättning genom att erbjudas delägarskap genom ex. nyemission, konvertibler eller optioner.

 

Ersättning i större företag I medelstora och större företag kan arvodena variera högst betydligt. Det är stor skillnad på den kompetens och tidsinsats som krävs i jämförelse mellan olika bolag. Företag som befinner sig i ett utsatt läge eller i en kraftig tillväxtfas behöver styrelsemedlemmar med hög kompetens och vilja att lägga mycket tid på företaget.

En vanlig utgångspunkt är att utgå från bolagets VD:s fasta lön. Ersättningen kan här vara 5 - 10 % av VD:s fasta lön för styrelseuppdraget. När det gäller styrelseordföranden kan vara rimligt med 15 - 20 % av VD:s fasta lön.

Köp av aktier i företaget. Ersättningen bör om möjligt utformas så att ledamoten får en belöning om företaget utvecklas väl, exempelvis genom optioner. Då kan vetskapen om att få köpa aktier i företaget i framtiden till ett förmånligt pris vara en stark drivkraft för att vilja engagera sig i verksamheten vid dessa tillfällen är det också vanligt med ett lite lägre löpande arvode.

Länkar

Skatteverkets regler

SkatteverketLogo.png

Se även

Här hittar du information om beskattning av styrelsearvoden och liknande ersättningar.

bottom of page