top of page
Arbetsordning Styrelsearbete

Arbetsordning Styrelsearbete

arbetsordningstyrelse.jpg
Länkar

Styrelsearbetet i Companify

Leende person
Huvudbild av Mid Adult Man

Se även

Arbetsordningen Styrelsearbete

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och hålls av ägarna till bolaget. En gång per år hålls årsstämman där aktieägarna beslutar i de viktigaste frågorna. Hit hör val av styrelse och revisor, beslut om hur bolagets vinst eller förlust ska disponeras samt om styrelsen beviljas ansvarsfrihet eller inte. Extra bolagsstämma kan hållas när styrelsen, ägarna eller revisorer tycker att det finns en anledning. Anledningar till extra bolagsstämma kan vara exempelvis utdelningsbeslut, interna konflikter eller emissioner.

 

Styrelsen väljs normalt av årsstämman. Men det kan finnas kompletterande bestämmelser om detta i bolagsordningen. Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen. Bestämmelserna inleds med den allmänna principen att styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Det betyder att styrelsen är ansvarig mot ägarna och övriga intressenter för allt som händer bolaget.

Finns en VD i bolaget ansvarar denne för den löpande driften, vilket dock inte fritar styrelsen från ansvaret för sina uppgifter. VD utses för av styrelsen men VD kan inte utse styrelseledamöter.

I ett aktiebolag har styrelsen som huvudregel inget personligt ansvar för företagets skulder.

Styrelsen ska fortlöpande bedöma företagets ekonomiska situation och säkerställa att bokföring och medel kontrolleras på ett betryggande sätt. Du som styrelseledamot kan dock bli ansvarig för obetalda skatter och avgifter. Detta kallas ansvarsgenombrott och kan även bli aktuellt vid överträdelse av låneförbudet i aktiebolag, olovlig vinstutdelning, försenad inlämning av årsredovisningen och vid överträdelse av reglerna om likvidationsplikt vid kapitalbrist.

Enligt Aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en styrelse. För privata bolag är kravet minst en ledamot och en suppleant för publika bolag minst tre ledamöter.

 

Verkställande direktören (VD) tillsätts av styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten sköter den löpande förvaltningen och verkställer styrelsens beslut. VD har rätt att fatta beslut och ingå avtal om sådant som ingår i bolagets normala löpande verksamhet. Större frågor är däremot styrelsens sak att fatta beslut om. Vad som hör till den löpande verksamheten och vad som är styrelsens ansvarsområde ska framgå av VD-instruktionen. VD instruktionen tas fram av styrelsen.

 

Revisorn Revisorn utses av bolagsstämman och ska för aktieägarnas och andra intressenters räkning granska hur styrelse och VD sköter bolagets ekonomiska redovisning (redovisningsrevision) och förvaltning (förvaltningsrevision).

Revisorn funktion är den samma i stora som i små bolag. Han ska vara aktieägarnas och övriga intressenters förlängda arm när det gäller kontrollen av hur bolaget sköts. I mindre bolag där aktieägare och styrelse är samma personer blir det framför allt övriga intressenters intressen som revisorn bevakar e.x. Skatteverket, anställda eller kreditgivare.

För mindre aktiebolag finns ingen revisionsplikt. Revisionsplikt gäller företag som två år i följd uppfyller minst två av de följande kriterierna:

  • Högst tre anställda

  • Högst tre miljoner kr i årsomsättning

  • Högst 1,5 miljoner kr i balansomslutning

 

I mindre bolag som väljer att ha revision, räcker det med att revisorn är godkänd revisor. Det är bara i större bolag och i börsnoterade bolag som man måste ha auktoriserad revisor.

 

Aktieägarna  Det är på bolagsstämman som aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande instans därför kan en majoritetsägare få ett mycket stort inflytande över ett bolag. Ägarna har normalt inget inflytande över den dagliga driften eftersom den sköts av styrelsen genom VD. I ett mindre bolag är ägare och styrelse ofta samma person/personer och i de fallen har ägarna naturligtvis inflytande över den löpande driften. Rösträtten på bolagsstämman är kopplad till aktieinnehavet. Ju fler aktier en aktieägare har desto större inflytande har denne.

 

Även vid ett mindre antal anställda kan ett aktivt och professionellt styrelsearbete med externa ledamöter bli den resurs som behövs för att bolaget ska fortsätta växa. Detta genom att styrelseledamöterna arbetar långsiktigt med ägare och ledning under personligt ansvar.

bottom of page