top of page
Agenda 2030

Agenda 2030 för företag

Agenda 2030 är en viktig hörnsten i arbetet för att nå Globala målen. Oavsett hur stort eller litet ett företag är och oavsett bransch kan alla vara med och bidra.

År 2015 antog FN:s medlemsländer resolutionen Agenda 2030, som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen, som också är uppdelade i 169 delmål, berör såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För att de ska uppnås så krävs engagemang och handlingskraft inte bara från varje enskild nation och stat, utan också från näringslivet. Både stora och små företag kan ta sin del av ansvaret genom att fokusera på mål och delmål som är relevanta för deras verksamhet.

Vi på Companyfi tycker att alla målen är viktiga men valt ut några stycken som vi brinner lite extra för

och som är viktiga för att hitta kapital, hitta styrelseledamot och växa ditt företag.

G mal8.png
Länkar

Styrelsearbetet i Companify

Leende person
Huvudbild av Mid Adult Man

Se även

Agenda 2030 | Mål 8 | Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Delmål 8.2 | Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering

Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

 

Delmål 8.3 | Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet

Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

 

Delmål 8.4 | Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.

G Mal9.png

Agenda 2030 | Mål 9 | Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygg upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

 

Delmål 9.1 | Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

 

Delmål 9.4 | Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

 

Delmål 9.5 | Öka forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn

Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och utveckling.

bottom of page